Συνεδρίαση σήμερα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με τηλεδιάσκεψη.

129 0

Τα θέματα της 9ης Συνεδρίασης (Τακτική, Συνεχιζόμενη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας η οποία, σύμφωνα με α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76) , β) την αριθμ. 429/12.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/Β/2020) σχετικά με τις τηλεδιασκέψεις στον δημόσιο τομέα και γ) το με αρ. πρωτ. 33954/02.06.2020 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού του ΥΠΕΣ, θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο you tube.

Τα θέματα 6ο έως και 11ο της ημερήσια διάταξης της 9ης τακτικής συνεδρίασης έχουν ήδη αποσυρθεί από τη συνεδρίαση της 23.10.2020.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θέμα 12ο
Έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 13ο
Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αρ. 337/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.

Θέμα 14ο
6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Θέμα 15ο
Τροποποίηση της με αριθμ. 53/2020 της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25ης Φεβρουαρίου 2020 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Γ637ΛΗ-ΖΔΡ) ως προς τα κάτωθι:
1) Αντικατάσταση των οριζόμενων μελών της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης με τον ορισμό νέων μελών
2) Ορισμός νέου εκπροσώπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Πρόεδρο στην Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου όπως αυτή συστάθηκε με την Απόφαση ΠΣ 319/2018
για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς» και αναπληρωτή του.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, κ. Ηλίας Κυρμανίδης.

Θέμα 16ο
Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας & Αθλητισμού, κ. Κων/νος Γαλάνης .
Τα θέματα 17ο & 18ο της ημερήσια διάταξης της 9ης τακτικής συνεδρίασης έχουν ήδη αποσυρθεί από τη συνεδρίαση της 23.10.2020

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Θέμα 19ο
Επαναφορά πρότασης για το μαρτυρικό Δίστομο.
Εισηγητής
Από την παράταξη «Στερεά…Υπεροχής!».

Τα θέματα της 10ης Συνεδρίασης (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας η οποία, σύμφωνα με α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76) , β) την αριθμ. 429/12.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/Β/2020) σχετικά με τις τηλεδιασκέψεις στον δημόσιο τομέα και γ) το με αρ. πρωτ. 33954/02.06.2020 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού του ΥΠΕΣ, θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης, τα οποία προέκυψαν έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στη συνεδρίαση της 27.10.2020.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο you tube.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ
Θέμα 1ο
Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 056/2 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020 .
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 2ο
Πρόταση ένταξης νέων έργων στη ΣΑΕΠ866 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 3ο
Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2009ΕΠ06600002 “ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΞΗΡΙΩΤΙΣΣΑ – ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ” της ΣΑΕΠ066.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 4ο
Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600003 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566 .
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 5ο
Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 6ο
Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600001 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα 7ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.

Θέμα 8ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas & People – Ανάπτυξη μελλοντικής συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο «POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ

Related Post

Αύριο το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο μοναστήρι της Οδηγήτριας στην Τιθορέα με τα κρούσματα

Posted by - 12 Μαρτίου 2021 0
Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ αναμένουν αύριο Σάββατο στο μοναστήρι της Παναγίας Οδηγήτριας στην Τιθορέα Φθιώτιδας.. Τόσο στην κεντρική μονή όσο και στο γυναικείο μετόχι…

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *